Екологічна та соціальна оцінка та комплексна експертиза

Illustration
 • 1. Детальний огляд та аналіз прогалин у діяльності

  ● Проведення глибокого аналізу діяльності організації і оцінка робочих процесів, організаційної структури та ключових показників ефективності. Визначення наявних процесів, практики та політики, пов'язані з екологічними та соціальними аспектами і виявлення області ефективності, результативності та відповідності організаційним цілям
  ● Проведення аналізу недоліків для виявлення області, де необхідне поліпшення, у якій практика організації не відповідає бажаним стандартам. На основі результатів детального аналізу та аналізу прогалин надати клієнту стратегічні рекомендації та плани дій. Рекомендації можуть стосуватися вдосконалення процесів, організаційної реструктуризації, інтеграції технологій або інших ініціатив, спрямованих на підвищення загальної ефективності бізнесу
  Замовити послугу

 • 2. Відвідування об'єкта і взаємодія із зацікавленими сторонами

  ● Проведення виїздів на локації для оцінювання фізичного місця розташування та операційної діяльності. Виявлення та аналіз ключових зацікавлених сторін, пов'язаних із бізнесом або проєктом клієнта, шляхом взаємодії зі співробітниками, клієнтами, постачальниками, місцевими громадами, регулюючими органами та іншими відповідними групами для збирання різних точок зору та ідей
  ● Формування загального аналізу та рекомендацій з подальшою інтеграцією відгуків та ідей, отриманих від зацікавлених сторін під час відвідування об'єкта
  Замовити послугу

 • 3. Оцінка застосування та відповідності стандартів

  ● Оцінка застосування відповідних стандартів, таких як стандарти міжнародних фінансових інститутів (МФК) і стандарти серії ISO (наприклад, ISO 14001, ISO 45001)
  ● Аналіз правового поля для визначення конкретних стандартів і вимог до відповідності, які впливають на організацію
  ● Оцінка ступеня відповідності поточної практики клієнта цим стандартам
  ● Розроблення індивідуальної стратегії впровадження та дотримання відповідних стандартів, яка містить у собі створення плану дій, спрямованого на усунення виявлених прогалин, визначення конкретних кроків із забезпечення відповідності, а також термінів і обов'язків щодо впровадження

  Замовити послугу

 • 4. Розробка таблиці відповідності та плану дій

  ● Складення детальної таблиці відповідності із зазначенням конкретних вимог застосовних стандартів
  ● Розробка плану дій щодо усунення виявлених недоліків і досягнення відповідності. У таблиці зазначаються конкретні вимоги, строки та відповідальні особи за кожною виявленою прогалиною. Ця таблиця слугує централізованою точкою відліку, забезпечуючи структурований огляд ситуації з комплаєнсом та полегшуючи відстеження виконання зобов'язань
  ● Визначення пріоритетністі дій з урахуванням терміновості та потенційного впливу
  ● Передбачення можливості підтримки клієнта на етапі реалізації заходів, зазначених у таблиці відповідності та плані дій. Для відстеження прогресу, розв'язання проблем і внесення необхідних коригувань з метою підтримання і зміцнення відповідності з плином часу може бути встановлений постійний моніторинг

  Замовити послугу

 • 5. Розробка звіту про оцінку екологічної та соціальної безпеки

  ● Збір комплексних екологічних і соціальних даних, що стосуються діяльності клієнта, які можуть включати оцінку впливу діяльності організації на навколишнє середовище, а також оцінку соціальних аспектів, таких як відносини згромадою, трудові практики та права людини
  ● Проведення ретельної оцінки ризиків та впливу на основі зібраних даних з охорони довкілля та соціального захисту шляхом виявлення потенційних екологічних та соціальних ризиків, пов'язаних з діяльністю клієнта,та оцінки потенційного впливу на різні зацікавлені сторони
  ● Огляд відповідних екологічних і соціальних норм, стандартів і керівних принципів, що застосовуються в галузі та географічного розташування клієнта; оцінка відповідності організації цим вимогам і виявлення будь-яких сфер, де необхідні коригування або вдосконалення для приведення у відповідність з передовою практикою та юридичними зобов'язаннями
  ● На основі проведених оцінок і отриманих висновків підготовка комплексного звіту з екологічної та соціальної оцінки, що включає детальний аналіз екологічних і соціальних показників, стратегії зменшення ризиків і рекомендації щодо вдосконалення
  ● Включення аналізу потенційних/фактичних екологічних і соціальних впливів (позитивних/негативних), пов'язаних з операційною діяльністю
  Замовити послугу

 • 6. Розробка плану екологічного та соціального менеджменту (ESMP)

  ● Проведення комплексної оцінки ризиків і впливу з метою виявлення потенційних екологічних і соціальних ризиків, пов'язаних із діяльністю клієнта (поточною або майбутньою). Оцінка потенційних/фактичних наслідків діяльності організації для довкілля та спільнот
  ● Взаємодія з ключовими зацікавленими сторонами для розуміння їхніх проблем, очікувань і перспектив, пов'язаних з екологічними та соціальними аспектами (з урахуванням різних груп, на які впливає діяльність клієнта, включно з місцевим населенням, співробітниками, регулювальними органами та неурядовими організаціями (НУО))
  ● Аналіз відповідних екологічних і соціальних норм, стандартів і передового досвіду, щоб забезпечити відповідність ESMP вимогам законодавства та врахувати найкращі міжнародні практики
  ● Створення комплексного ESMP, який охоплює весь життєвий цикл проєкту, включаючи етапи підготовки до будівництва, будівництва та виведення з експлуатації, на основі результатів взаємодії із зацікавленими сторонами, оцінок ризиків та перевірок дотримання вимог законодавства ● ESMP визначає конкретні дії, політики та процедури для ефективного управління екологічними та соціальними аспектами з чіткими термінами, обов'язками та показниками ефективності для відстеження прогресу та успіху
  Замовити послугу

 • 7. План взаємодії із зацікавленими сторонами (SEP)

  ● Складання карти й аналіз різних зацікавлених сторін, пов'язаних із бізнесом або проектом клієнта, що передбачає виявлення внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, таких як співробітники, клієнти, постачальники, регулюючі органи, місцеві громади та правозахисні організації
  ● Розроблення плану взаємодії з виявленими зацікавленими сторонами, що визначає мету і завдання взаємодії, вибір відповідних каналів комунікації, а також частоту і методи взаємодії
  ● Створення платформ для відкритого спілкування, наприклад, загальні збори, опитування, фокус-групи та цифрові канали, які дадуть змогу створити доступні та оперативні канали зв'язку ● Надання допомоги в реалізації SEP і створення механізмів моніторингу та оцінки  ● Адаптація плану взаємодії на основі зворотного зв'язку та зміни обставин, коли це доцільно

  Замовити послугу

 • 8. Виявлення "червоних прапорців"

  ● Проведення оцінки та аналізу ризиків з метою виявлення потенційних "червоних прапорців" у діяльності клієнта шляхом вивчення різних аспектів, включно з фінансовою практикою, операційними процесами, дотриманням нормативних вимог і внутрішнім контролем
  ● Аудит відповідності юридичним і нормативним вимогам, а також оцінка корпоративної практики ESG  ● Проведення інтерв'ю з керівництвом для отримання інформації про внутрішню діяльність, культуру на робочому місці та потенційні проблемні питання  ● Виявлення потенційних "червоних прапорців" або попереджувальних знаків, які можуть вказувати на невідповідність вимогам або підвищений ризик  ● Розроблення плану дій щодо оперативного усунення виявлених "червоних прапорців" і пом'якшення їхніх наслідків
  Замовити послугу

 • 9. Оцінка переваг, які приносять екосистеми, і стратегії їх збереження

  ● Оцінка переваг, що надаються екосистемами у контексті операційної діяльності клієнта, шляхом оцінки екологічних складових
  ● Оцінка економічного впливу екосистем на діяльність клієнта з урахуванням таких факторів, як зниження операційних витрат, підвищення продуктивності та цінності бренду  ● Аналіз потенційних загроз і ризиків для екосистем, таких як руйнування середовища проживання, забруднення, зміна клімату і нестійкий видобуток ресурсів  ● Розроблення стратегій збереження та сталого управління екосистемами (може також включати рекомендації щодо заходів збереження та відновлення середовища проживання, сталого використання ресурсів і співпраці з місцевими громадами)
  ● Впровадження сталих методів для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище

  Замовити послугу

Illustration

Проєкт із Запорізькою міською радою

Illustration

Проєкт аварійного водопостачання в Миколаєві

Illustration

Проект з переробки відходів у Тбілісі

Illustration

Проєкт з підтримки міського транспорту Грузії

Illustration

Муніципальний проєкт в Бакуріані

Illustration

Проект Тбіліського метрополітену та розширення автобусної мережі

Illustration

Проведення моніторингу в МХП

Illustration

Нива Переяславщини

Illustration

Група компаній «Edinstvo Group»

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Нова Пошта

Illustration

Проєкт Львів

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузія)

Illustration

Терміновий проєкт з кризисної підтримки України

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")