RU


RU


Экологическая и социальная оценка и комплексная экспертиза

Illustration
 • 1. Детальный обзор и анализ пробелов в деятельности

  ● Проведение глубокого анализа деятельности организации и оценка рабочих процессов, организационной структуры и ключевых показателей эффективности. Определение имеющихся процессов, практики и политики, связанные с экологическими и социальными аспектами и выявление области эффективности, результативности и соответствия организационным целям ● Проведение анализа недостатков для выявления области, где необходимо улучшение, в которой практика организации не соответствует желаемым стандартам. На основе результатов детального анализа и анализа пробелов предоставить клиенту стратегические рекомендации и планы действий. Рекомендации могут касаться совершенствования процессов, организационной реструктуризации, интеграции технологий или других инициатив, направленных на повышение общей эффективности бизнеса
  Заказать услугу

 • 2. Посещение объекта и взаимодействие с заинтересованными сторонами

  ● Проведение выездов на локации для оценки физического местоположения и операционной деятельности. Выявление и анализ ключевых заинтересованных сторон, связанных с бизнесом или проектом клиента, путем взаимодействия с сотрудниками, клиентами, поставщиками, местными сообществами, регулирующими органами и другими соответствующими группами для сбора различных точек зрения и идей
  ● Формирование общего анализа и рекомендаций с последующей интеграцией отзывов и идей, полученных от заинтересованных сторон во время посещения объекта
  Заказать услугу

 • 3. Оценка применения и соответствия стандартов

  ● Оценка применения соответствующих стандартов, таких как стандарты международных финансовых институтов (МФК) и стандарты серии ISO (например, ISO 14001, ISO 45001)
  ● Анализ правового поля для определения конкретных стандартов и требований к соответствию, которые влияют на организацию
  ● Оценка степени соответствия текущей практики клиента этим стандартам
  Разработка индивидуальной стратегии внедрения и соблюдения соответствующих стандартов, которая включает в себя создание плана действий, направленного на устранение выявленных пробелов, определение конкретных шагов по обеспечению соответствия, а также сроков и обязанностей по внедрению
  Заказать услугу

 • 4. Разработка таблицы соответствия и плана действий

  ● Складення детальної таблиці відповідності із зазначенням конкретних вимог застосовних стандартів
  ● Розробка плану дій щодо усунення виявлених недоліків і досягнення відповідності. У таблиці зазначаються конкретні вимоги, строки та відповідальні особи за кожною виявленою прогалиною. Ця таблиця слугує централізованою точкою відліку, забезпечуючи структурований огляд ситуації з комплаєнсом та полегшуючи відстеження виконання зобов'язань
  ● Визначення пріоритетністі дій з урахуванням терміновості та потенційного впливу
  ● Передбачення можливості підтримки клієнта на етапі реалізації заходів, зазначених у таблиці відповідності та плані дій. Для відстеження прогресу, розв'язання проблем і внесення необхідних коригувань з метою підтримання і зміцнення відповідності з плином часу може бути встановлений постійний моніторинг

  Заказать услугу

 • 5. Разработка отчета об оценке экологической и социальной безопасности

  ● Збір комплексних екологічних і соціальних даних, що стосуються діяльності клієнта, які можуть включати оцінку впливу діяльності організації на навколишнє середовище, а також оцінку соціальних аспектів, таких як відносини згромадою, трудові практики та права людини
  ● Проведення ретельної оцінки ризиків та впливу на основі зібраних даних з охорони довкілля та соціального захисту шляхом виявлення потенційних екологічних та соціальних ризиків, пов'язаних з діяльністю клієнта,та оцінки потенційного впливу на різні зацікавлені сторони
  ● Огляд відповідних екологічних і соціальних норм, стандартів і керівних принципів, що застосовуються в галузі та географічного розташування клієнта; оцінка відповідності організації цим вимогам і виявлення будь-яких сфер, де необхідні коригування або вдосконалення для приведення у відповідність з передовою практикою та юридичними зобов'язаннями
  ● На основі проведених оцінок і отриманих висновків підготовка комплексного звіту з екологічної та соціальної оцінки, що включає детальний аналіз екологічних і соціальних показників, стратегії зменшення ризиків і рекомендації щодо вдосконалення
  ● Включення аналізу потенційних/фактичних екологічних і соціальних впливів (позитивних/негативних), пов'язаних з операційною діяльністю

  Заказать услугу

 • 6.Разработка плана экологического и социального менеджмента (ESMP)

  ● Проведення комплексної оцінки ризиків і впливу з метою виявлення потенційних екологічних і соціальних ризиків, пов'язаних із діяльністю клієнта (поточною або майбутньою). Оцінка потенційних/фактичних наслідків діяльності організації для довкілля та спільнот
  ● Взаємодія з ключовими зацікавленими сторонами для розуміння їхніх проблем, очікувань і перспектив, пов'язаних з екологічними та соціальними аспектами (з урахуванням різних груп, на які впливає діяльність клієнта, включно з місцевим населенням, співробітниками, регулювальними органами та неурядовими організаціями (НУО))
  ● Аналіз відповідних екологічних і соціальних норм, стандартів і передового досвіду, щоб забезпечити відповідність ESMP вимогам законодавства та врахувати найкращі міжнародні практики
  ● Створення комплексного ESMP, який охоплює весь життєвий цикл проєкту, включаючи етапи підготовки до будівництва, будівництва та виведення з експлуатації, на основі результатів взаємодії із зацікавленими сторонами, оцінок ризиків та перевірок дотримання вимог законодавства ● ESMP визначає конкретні дії, політики та процедури для ефективного управління екологічними та соціальними аспектами з чіткими термінами, обов'язками та показниками ефективності для відстеження прогресу та успіху
  Заказать услугу

 • 7. План взаимодействия с заинтересованными сторонами (SEP)

  ● Складання карти й аналіз різних зацікавлених сторін, пов'язаних із бізнесом або проектом клієнта, що передбачає виявлення внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін, таких як співробітники, клієнти, постачальники, регулюючі органи, місцеві громади та правозахисні організації
  ● Розроблення плану взаємодії з виявленими зацікавленими сторонами, що визначає мету і завдання взаємодії, вибір відповідних каналів комунікації, а також частоту і методи взаємодії
  ● Створення платформ для відкритого спілкування, наприклад, загальні збори, опитування, фокус-групи та цифрові канали, які дадуть змогу створити доступні та оперативні канали зв'язку ● Надання допомоги в реалізації SEP і створення механізмів моніторингу та оцінки  ● Адаптація плану взаємодії на основі зворотного зв'язку та зміни обставин, коли це доцільно

  Заказать услугу

 • 8. Выявление "красных флажков"

  ● Проведення оцінки та аналізу ризиків з метою виявлення потенційних "червоних прапорців" у діяльності клієнта шляхом вивчення різних аспектів, включно з фінансовою практикою, операційними процесами, дотриманням нормативних вимог і внутрішнім контролем
  ● Аудит відповідності юридичним і нормативним вимогам, а також оцінка корпоративної практики ESG  ● Проведення інтерв'ю з керівництвом для отримання інформації про внутрішню діяльність, культуру на робочому місці та потенційні проблемні питання  ● Виявлення потенційних "червоних прапорців" або попереджувальних знаків, які можуть вказувати на невідповідність вимогам або підвищений ризик  ● Розроблення плану дій щодо оперативного усунення виявлених "червоних прапорців" і пом'якшення їхніх наслідків
  Заказать услугу

 • 9. Оценка преимуществ, которые приносят экосистемы, и стратегии их сохранения

  ● Оцінка переваг, що надаються екосистемами у контексті операційної діяльності клієнта, шляхом оцінки екологічних складових
  ● Оцінка економічного впливу екосистем на діяльність клієнта з урахуванням таких факторів, як зниження операційних витрат, підвищення продуктивності та цінності бренду  ● Аналіз потенційних загроз і ризиків для екосистем, таких як руйнування середовища проживання, забруднення, зміна клімату і нестійкий видобуток ресурсів  ● Розроблення стратегій збереження та сталого управління екосистемами (може також включати рекомендації щодо заходів збереження та відновлення середовища проживання, сталого використання ресурсів і співпраці з місцевими громадами)
  ● Впровадження сталих методів для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище

  Заказать услугу

Illustration

Проект с Запорожским городским советом

Illustration

Проект аварийного водоснабжения в Николаеве

Illustration

Проект по переработке отходов в Тбилиси

Illustration

Проект по поддержке городского транспорта Грузии

Illustration

Проект муниципальных служб Бакуриани

Illustration

Проект Тбилисского метрополитена

Illustration

Проведение мониторинга в МХП

Illustration

Нива Переяславщины

Illustration

Edinstvo Group

Illustration

Elementum Energy

Illustration

Новая Почта

Illustration

Проект Львов

Illustration

Fozzy Group

Illustration

Укрпошта

Illustration

TTC (Грузия)

Illustration

Срочный проект по кризисной поддержке Украины

Illustration

Scatec Solar (ООО "БОГУСЛАВЕНЕРДЖИ")